Zarząd SM "Kopernik" przypomina, że w styczniu 2017 r. zostali Państwo zawiadomieni pismem znak GL/851/2017 o zmianie wysokości opłat mieszkaniowych, która nastąpi z dniem 01.05.2017 r. Obowiązek zawiadomienia o zmianie składników opłaty mieszkaniowej, które są zależne od Spółdzielni na trzy miesiące naprzód wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 17.10.2013 r., poz. 1222).


Obowiązujące od 01.05.2017 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej są następujące:

 1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości – składnik ten obejmuje koszty administracji i zarządzania (w tym między innymi amortyzację środków trwałych, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania lokali własnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, płace z narzutami), koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty usług obcych (w szczególności przeglądów wentylacji, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, sporządzania dokumentacji technicznej budynków), pozostałych kosztów eksploatacyjnych (ubezpieczenie budynków, podatku od budowli) oraz koszty konserwacji nieruchomości (instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni, utrzymania zieleni, realizacji zaleceń po przeglądach instalacji gazowych i wentylacyjnych oraz wykonania pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynku).
  Opłata na pokrycie tych kosztów jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości zgodnie z art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. – tekst jednolity Dz. U. 17.10.2013 r., poz. 1222).
  Przy kalkulacji stawki brano między innymi pod uwagę przewidywane saldo wpływów i kosztów dla nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. Jednocześnie uwzględniono, że część kosztów eksploatacji i utrzymania przypadających na członków Spółdzielni w wysokości 0,58 zł/m² miesięcznie będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2016 oraz z części planowanej nadwyżki w gospodarce wynajmowanymi lokalami użytkowymi Spółdzielni na rok 2017. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, ponieważ nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.
 2. Podatek od nieruchomości (obejmujący mieszkania oraz grunt w danej nieruchomości) jest zróżnicowany na nieruchomości. Jego wysokość wynika ze stawek wg uchwały Rady Miasta Torunia oraz wielkości terenu przynależnego do danej nieruchomości. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.
 3. Wykup prawa własności gruntu – występuje w tych nieruchomościach, gdzie mieszkańcy dokonują zwrotu kosztów wykupu prawa własności do czasu całkowitej spłaty tych kosztów.
 4. Fundusz remontowy – naliczany jest wg różnych stawek. Wzrost stawki dotyczy wyłącznie tych nieruchomości, w których planuje się w najbliższym czasie kosztowne prace remontowe i modernizacyjne, a dotychczasowe wpływy były zbyt niskie, aby pokryć planowane wydatki w ciągu kilku najbliższych lat.
  Plan robót remontowych na rok 2017 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2016 r. i stanowi integralną część planu gospodarczego SM KOPERNIK na rok 2017.
 5. Opłata na inwestycje termomodernizacyjne – przeznaczona na rozliczenie kosztów termomodernizacji wykonanych od 2000 roku w budynkach oddanych do użytku przed 01.01.2000 r. Nakłady rozliczane odrębnie na budynki. W przypadku salda dodatniego środki będą przeznaczane na finansowanie robót na budynkach, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 6. Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna – opłata w wysokości 0,05 zł/m², nie ulega zmianie. Prowadzenie jej wynika ze Statutu SM KOPERNIK. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mogą korzystać z różnych form tej działalności, po zawarciu umowy i po ustaleniu odrębnej opłaty.
 7. Eksploatacja i utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni. Ten składnik opłaty mieszkaniowej dotyczy utrzymania nieruchomości nie będących częścią składową żadnej z nieruchomości budynkowych. Mienie wspólne Spółdzielni, w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące kilka nieruchomości, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości lub osiedli, tereny rekreacyjne, pomimo tego, że nie wchodzą w skład nieruchomości budynkowych to są niezbędne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji i użytkowania. Planowane na rok 2017 koszty eksploatacji i utrzymania terenów stanowiących mienie wspólne Spółdzielni obejmują w szczególności koszty podatku od gruntu, opłatę za wieczyste użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni oraz akcji zima. Koszty terenów stanowiących mienie Spółdzielni są rozliczane do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Podatek od gruntu oraz wieczyste użytkowanie za tereny Stadionu przy ul. Świętopełka 15-23 oraz boiska przy ul. Legionów (za pawilonem Piotr i Paweł) oraz terenu pod przyszłe inwestycje przy ul. Strobanda 12 (w tym przypadku tylko koszty podatku od gruntu) rozliczane są do pow. użytkowej w całej Spółdzielni. Od 01.05.2017 r. opłata wynosi na osiedlu ZACHÓD 0,07 zł/m², na osiedlu WsCHÓD 0,07 zł/m², na osiedlu TYSIĄCLECIA 0,10 zł/m²: (stawki na poszczególnych osiedlach nie uległy zmianie).
 8. Zaliczka na centralne ogrzewanie – zróżnicowana dla każdego mieszkania i rozliczana raz w roku.
 9. Zaliczka na podgrzanie wody – zróżnicowana w zależności od zużycia wody dla każdego z mieszkań i rozliczana raz na kwartał w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m³ podgrzania wody jest w SM KOPERNIK zróżnicowana na budynki. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata w zł/osobę również zróżnicowana na budynki. Opłaty z tytułu podgrzania wody uległy zmianie od 01.04.2017 r., po uwzględnieniu kosztów za 2016 r. oraz obowiązujących cen sprzedawcy energii cieplnej.
 10. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków – zróżnicowana dla każdego z mieszkań. Cena zimnej wody i odprowadzenia ścieków wynosi 8,58 zł/m³ i nie ulegnie zmianie do 31.12.2017 r. (wg uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 23.02.2017 r.). Mieszkańcy z lokali bez wodomierzy otrzymali naliczoną opłatę ryczałtową na osobę, w zależności od zużycia wody w 2016 r. w danym budynku.
 11. Opłata stała za wodę wynosi 4,50 zł/mieszkanie opomiarowane. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z inkasenckim odczytywaniem wody i jej kwartalnym rozliczaniem, kosztów zużycia wody na cele gospodarcze, części kosztów wynikających z różnic we wskazaniach urządzeń pomiarowych o różnej średnicy.
 12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wysokość opłaty dla lokali mieszkalnych na podstawie złożonego oświadczenia wynika z uchwały Rady Miasta Torunia. Obecnie obowiązują opłaty wprowadzone od kwietnia 2014 r. wg uchwały z dnia 20.03.2014 r.
 13. Dźwigi
  • fundusz remontowy dźwigów – w wysokości 2,88 zł/osobę (bez zmian),
  • eksploatacja i utrzymanie dźwigów – opłata zróżnicowana na nieruchomości. Opłata przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji bieżącej dźwigów, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia dźwigów oraz kosztów obowiązkowego łącza telefonicznego dźwigów po modernizacji.
  • energia elektryczna dźwigów – opłata zróżnicowana na budynki. Nowa opłata obowiązująca od 01.04.2017 r. uwzględnia saldo na 31.12.2016 r. wynikające z porównania kosztów i wpływów oraz planowanych kosztów na 2017 r.
 14. Gaz – w budynkach ze zbiorczym gazomierzem. Zaliczki są zróżnicowane na budynki i nie uległy one zmianie od 01.04.2017 r.
 15. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnych – opłata zróżnicowana dla każdego budynku. Nowa opłata obowiązująca od 01.04.2017 r. uwzględnia saldo na 31.12.2016 r. wynikające z porównania kosztów i wpływów oraz planowanych kosztów na 2017 r.
 16. Realizacja programu bezpieczeństwa – opłata wynosi 2,00 zł/mieszkanie.
 17. Opłata na legalizację urządzeń pomiarowych wody – 1,00 zł za jeden wodomierz (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).
 18. Opłata na legalizację ciepłomierzy – 8,50 zł za ciepłomierz mieszkaniowy (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).
 19. Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji – w wysokości 1,85 zł miesięcznie (dotychczasowa opłata 1,62 zł). Dotyczy mieszkań, których posiadacze praw do lokali wystąpili do Spółdzielni o dostarczanie im wszelkiej korespondencji przesyłką pocztową na wskazany adres korespondencyjny. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowych opłat pocztowych i obsługi związanej z przygotowaniem wysyłki.

Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi