Dział Finansowo-Księgowy
parter
tel. 56-612-06-03, 56-612-06-10
Główny Księgowy: Hanna Modrzejewska
Kierownik Działu: Ewa Strzelka


Czynsze   —   Kredyty   —   Przekształcenie prawa   —   Dotacja czynszu


Czynsze

Zaprasza interesantów w godzinach:
    —   poniedziałek - piątek:     1100 - 1500
    —   wtorek:                       1200 - 1700

Wszelkie informacje na temat opłat mieszkaniowych można uzyskać osobiście lub pod numerami telefonów:
     —  Osiedle "Wschód" 56-612-06-47, pokój nr 5,
     —  Osiedle "Zachód" 56-612-06-43, pokój nr 5,
     —  Osiedle "Tysiąclecia" 56-612-06-54, pokój nr 4.

Czynsze   —   Kredyty   —   Przekształcenie prawa   —   Dotacja czynszu


Kredyty

Dział Kredytów udziela wszelkich informacji na temat spłat kredytów bieżących i zadłużeń długoterminowych z tytułu kredytu i odsetek pod numerem telefonu 56-612-06-17, bądź osobiście w godzinach 1000 - 1500 w pokoju nr 2.

Czynsze   —   Kredyty   —   Przekształcenie prawa   —   Dotacja czynszu


Przekształcenie prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe

Informacje dotyczące przekształceń prawa lokatorskiego na własnościowe można uzyskać w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem 56-612-06-42.

Warunkiem dokonania przekształcenia prawa do lokalu jest spłata wszelkich zobowiązań związanych z lokalem, w tym zadłużenia w opłatach mieszkaniowych.

Przekształceniu prawa nie podlega lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wybudowanego przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Czynsze   —   Kredyty   —   Przekształcenie prawa   —   Dotacja czynszu


Dofinansowanie opłat czynszowych
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817)

 2. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

 3. Opłaty:
  • nie pobiera się

 4. Termin odpowiedzi:
  • do 30 dni

 5. Jednostka prowadząca sprawę:
            Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
            Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych
            ul. Batorego 38/40 87-100 Toruń
            tel. 56-657-72-04, 56-657-72-05, 56-657-72-06, 56-657-72-41, 56-657-72-42

 6. Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 (tel. 56-659-85-57, 56-659-16-39) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia.

 7. Uwagi:
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy udokumentować zaświadczeniem o wynagrodzeniu z zakładu pracy, decyzją ZUS, decyzją z Powiatowego Urzędu Pracy z ostatnich trzech miesięcy
  • najemcy i podnajemcy zobowiązani są okazać umowę najmu, podnajmu lub użyczenia lokalu
  • wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć osobiście w Referacie Dodatków Mieszkaniowych WZiPS

Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych Urząd Miasta Torunia zaktualizował w dniu 28.02.2008 r. - pełną treść tego dokumentu prezentujemy poniżej.Dodatki mieszkaniowe


Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 2002 r.; Dz.U. Nr 216, poz. 1826 z 2003 r. oraz Dz.U. Nr 240, poz. 2406 z 2004 r.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz 1817) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.
Podnajemca lokalu winien posiadać umowę cywilno-prawną najmu lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wymianionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • w gospodarstwach wieloosobowych — 125% wysokości najniższej emerytury w dniu złożenia wniosku, tj. 1250,00 zł (dochód brutto);
 • w gospodarstwach jednoosobowych (osoby mieszkające samotnie) — gdy suma wszystkich dochodów nie przekroczy 175% najniższej emerytury w dniu złożenia wniosku, tj. 1750,00 zł (dochód brutto).Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, a także świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Sumuje się wszystkie ww. dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku. Dochody te winne być potwierdzone stosownymi dokumentami, np. zaświadczeniem o wynagrodzeniu z zakładu pracy lub decyzją ZUS (odcinki renty-emerytury z ostatnich trzech miesięcy). Dokumenty te wnioskodawca powinien przechowywać przez okres trzech lat w celu udostępnienia ich na żądanie tutejszego organu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującego lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekraczać:
   - 45,50 m2 - dla 1 osoby;
   - 52,00 m2 - dla 2 osób;
   - 58,50 m2 - dla 3 osób;
   - 71,50 m2 - dla 4 osób;
   - 84,50 m2 - dla 5 osób;
   - 91,50 m2 - dla 6 osób.
   - +5,00 m2/os. - powyżej 6 osób

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2, a dla osoby niepełnosprawnej i osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim o 15 m2. Osoba niepełnosprawna winna dostarczyć orzeczenie, wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności mieszczącym się przy ul. Świętopełka 26 w Toruniu, ze wskazaniem dotyczącym uprawnienia osób niepełnosprawnych do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju — dotyczy to osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy po wejściu w życie zmian do tej ustawy, tj. od 24 listopada 2004 r. W stosunku do osób niepełnosoprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed 24 listopada 2004 r. oraz orzeczeniami lekarza-orzecznika ZUS — konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególnosci zaświadczeniem lekarskim.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa nie przekracza wyżej podanej powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalacje: doprowadzającą energię cieplną do celów grzewczych, centralnej ciepłej wody i gazu przewodowego, to wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od: wysokości wydatków na mieszkanie, od wysokości dochodów i od liczby osób w gospodarstwie domowym. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków na mieszkanie:

 • u najemców i podnajemców:

  czynsz (w wysokości czynszu i innych opłat, jakie obowiązują w lokalach należących do zasobu gminy) oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • u osób mieszkających w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego:

  opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

 • u właścicieli lokali mieszkalnych:

  opłaty za energię cieplną i wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

 • u osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych:

  opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych

 • u osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego i oczekujących na przyznanie lokalu zamiennego lub socjalnego:

  odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę dostarczane do lokalu, odbór nieczystości stałych i płynnych.


Do wydatków mieszkaniowych nie wlicza się opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną dostarczaną do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na mieszkanie a częścią dochodu, którą przeznacza gospodarstwo domowe na pokrycie wydatków mieszkaniowych. Wysokość dodatku łącznie z ryczałtemni może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podczas którego pracownik upoważniony przez Prezydenta Miasta ustala faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Pracownik ten może żądać od wnioskodawcy i innych członków rodziny złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli w jego wyniku ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji, tj. 12,73 zł.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się - w drodze decyzji - do czasu uregulowania zaległości.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk urzędowy) wraz z deklaracją o wysokosci dochodów członków gospodarstwa domowego wnioskodawca winien złożyć osobiście w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu.

Informacje w sprawie dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod numerami telefonów: 56-657-72-04, 56-657-72-05, 56-657-72-06, 56-657-72-41, 56-657-72-42.


Czynsze   —   Kredyty   —   Przekształcenie prawa   —   Dotacja czynszu


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby